جهت تماس با مسئولین کنفرانس صرفا از طریق ایمیل زیر با دبیرخانه در ارتباط باشید.

ایمیل کنفرانس: datamining@arakut.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.