جهت تماس با مسئولین کنفرانس صرفا از طریق ایمیل زیر با دبیرخانه در ارتباط باشید.

ایمیل کنفرانس: datamining@arakut.ac.ir

Refresh Code