کمیته برگزاری

دکتر مجتبی گودرزی

دکتر مجتبی گودرزی

رئیس
m.goodarziarakut.ac.ir
رئیس دانشگاه صنعتی اراک
دکتر رضا احمدی

دکتر رضا احمدی

دبیر
r_ahmadiarakut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
دکتر سیدرضا غفاری رزین

دکتر سیدرضا غفاری رزین

دبیر کمیته علمی
mr.ghafariarakut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
دکتر بهنوش خطائی

دکتر بهنوش خطائی

دبیر اجرایی
b.khataeiarakut.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین