رئیس کنفرانس
دکتر مجتبی گودرزی
رئیس
رئیس دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: m.goodarzi [at] arakut.ac.ir
دکتر رضا احمدی
دبیر
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
پست الکترونیکی: r_ahmadi [at] arakut.ac.ir
دکتر سیدرضا غفاری رزین
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
پست الکترونیکی: mr.ghafari [at] arakut.ac.ir
دکتر بهنوش خطائی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
پست الکترونیکی: b.khataei [at] arakut.ac.ir