حمایت کنندگان اصلی
اختیاری
استانداری مرکزی
شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
خانه معدن ایران
شهرداری کلانشهر اراک
سازمان نظام مهندسی معدن
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
انجمن علوم خاک ایران
انجمن مکانیک سنگ ایران