1. نحوه پرداخت هزینه کنفرانس
پرداخت هزینه کنفرانس از طریق لینک پرداخت های دانشگاه صنعتی اراک خواهد بود.
2. شروع فرآیند دریافت مقالات
از 15 شهریورماه فرآیند دریافت مقالات پژوهشگران گرامی آغاز شده است.