آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-11-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-11-11
تاریخ شروع کنفرانس
1401-11-12
تاریخ پایان کنفرانس
1401-11-12