جهت پرداخت هزینه کنفرانس به صورت زیر اقدام کنید:

1- از طریق لینک https://erp.arakut.ac.ir/Hermes وارد صفحه پرداخت های دانشگاه صنعتی اراک شوید.

2- وارد بخش پرداخت های متقرقه شوید.

3- موضوع پرداخت را سومین کنفرانس داده کاوی در علوم زمین انتخاب کرده و متناسب با وضعیت نویسندگان سایر موارد را پر کنید.

4- فیش پرداختی را از طریق ایمیل datamining@arakut.ac.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنید.