چهارشنبه 12 بهمن 1401
08:55 تا 09:00
افتتاحیه
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a
چهارشنبه 12 بهمن 1401
09:00 تا 09:05
افتتاحیه
پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a
چهارشنبه 12 بهمن 1401
09:05 تا 09:10
افتتاحیه
خوشامدگویی و اعلام برنامه ها توسطدکتر رضا احمدی (دبیر کنفرانس)
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a
چهارشنبه 12 بهمن 1401
09:20 تا 10:20
سخنرانی
دکتر بهزاد تخم چی
ارائه سخنرانی کلیدی اول توسط دکتر بهزاد تخم چی (مروری بر فرآیندهای داده کاوی در حوزه علوم زمین)
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a
چهارشنبه 12 بهمن 1401
10:20 تا 11:10
سخنرانی
دکترمحمدرضا ملک
ارائه سخنرانی کلیدی دوم توسط دکترمحمدرضا ملک (مسیر آینده اطلاعات مکانی و ژئوماتیک از یک نگره جهانی)
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a
چهارشنبه 12 بهمن 1401
11:10 تا 12:45
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی معدن و زمین شناسی
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_c
چهارشنبه 12 بهمن 1401
11:10 تا 12:45
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی عمران
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_d
چهارشنبه 12 بهمن 1401
11:10 تا 12:45
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی نقشه برداری
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_b
چهارشنبه 12 بهمن 1401
14:00 تا 14:50
سخنرانی
دکتر نادر فتحیانپور
ارائه سخنرانی کلیدی اول توسط دکتر نادر فتحیانپور (معرفی روشهای نوین داده کاوی در اکتشاف مواد معدنی)
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a
چهارشنبه 12 بهمن 1401
14:50 تا 15:40
سخنرانی
دکتر یزدان عامریان
ارائه سخنرانی کلیدی دوم توسط دکتر یزدان عامریان (داده کاوی در علوم ژئوماتیک)
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a
چهارشنبه 12 بهمن 1401
15:40 تا 17:20
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی نقشه برداری
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_b
چهارشنبه 12 بهمن 1401
15:40 تا 17:20
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی عمران
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_d
چهارشنبه 12 بهمن 1401
15:40 تا 17:20
ارائه مقاله
ارائه مقالات شفاهی در زمینه مهندسی معدن و زمین شناسی
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_c
چهارشنبه 12 بهمن 1401
17:20 تا 17:30
اختتامیه
اختتامیه کنفرانس
محل برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/arakut/room_a